Disclaimer

Disclaimer en Notice & Take Down (NTD)

Versie maart 2017

1. Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek van deze website, welke door of namens Stichting Marketing Drenthe (hierna: ‘SMD’’) of diens rechtsopvolger of combinaties daarvan wordt geëxploiteerd. Gebruik en bezoek van deze websites van is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de gebruikersvoorwaarden voor het uploaden en delen van informatie. Toegang tot deze websites betekent dat u als bezoeker instemt met deze voorwaarden en beperkingen. U wordt dan ook geadviseerd deze documenten zorgvuldig door te lezen.

2. Gebruik van websites

De getoonde informatie op deze websites wordt met zorg samengesteld en onderhouden, doch staat SMD niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud. Aansprakelijkheid voor schade op grond van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze websites ononderbroken dan wel foutloos zullen functioneren. Enige aansprakelijkheid voor schade die op grond van een onjuiste weergave van de websites wordt uitdrukkelijk door SMD van de hand gewezen. U aanvaardt dat de websites alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de websites op het moment van gebruik. SMD is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de informatie op de websites zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. SMD staat niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook.  

3. Informatie van derden

Het gebruik van links naar websites van derden is geheel op eigen risico. Hoewel SMD selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op de websites wordt opgenomen, aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.

4. Intellectueel eigendom

SMD behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze websites aangeboden informatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken – inclusief combinatie(s) daarvan) voor. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van SMD worden gekopieerd, gedownload, verspreid of anderszins verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. 

5. Notice & Take Down (NTD) beleid

Naast eigen content, stelt SMD derden in staat om informatie en gegevens op de websites van SMD te uploaden en/of anderszins te delen. Ondanks dat SMD afspraken maakt met deze derden kan het helaas voorkomen dat deze derden niet bevoegd zijn om deze informatie en gegevens rechtmatig te mogen delen, of dat deze informatie anderszins inbreuk maakt op rechten van derden. SMD kan niet controleren of garanderen dat deze derden te allen tijde daadwerkelijk gerechtigd zijn om deze informatie en gegevens te mogen delen of openbaren. In bepaalde gevallen kan het daarnaast zo zijn dat één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet bekend zijn of niet kunnen worden achterhaald.

SMD respecteert de rechten van de rechthebbenden en zal altijd meewerken aan het op verzoek wijzigen of verwijderen van onrechtmatig materiaal op de websites. Mocht u van mening zijn dat bepaalde informatie op de website(s) onrechtmatig is opgenomen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met info@marketingdrenthe.nl. Wij verzoeken u hierbij om SMD de volgende informatie toe te sturen:

 • Contactgegevens (achternaam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, bedrijfsgegevens (indien van toepassing);Welk materiaal het betreft;
 • Wat uw positie is ten opzichte van het materiaal;
 • Wat uw bezwaren zijn ten opzichte van het materiaal;
 • Wat uw eisen zijn met betrekking tot het materiaal (wijzigen, verwijderen, afgifte gegevens uploader etc.)
 • Bewijs (voor zover mogelijk), door middel van URL’s, screenshots etc.

Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde verzoeken in behandeling en gebruiken deze gegevens enkel voor het afhandelen van uw verzoek. Na ontvangst zal SMD uw verzoek in behandeling nemen en zal, indien zij dit gegrond acht, het betreffende materiaal zo snel mogelijk wijzigen of verwijderen. Indien er volgens SMD geen sprake is van onrechtmatig (gepubliceerd) materiaal stelt SMD de verzoeker hiervan op de hoogte. In bepaalde gevallen kan SMD u hierbij helpen om contact op te nemen met de derde welke verantwoordelijk is voor het betreffende materiaal om te zorgen voor een passende oplossing.   

6. Afsluitende opmerkingen

De inhoud van deze disclaimer mag zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde worden bewerkt door SMD. SMD raadt u dan ook ten zeerste aan om periodiek na te gaan of de disclaimer is gewijzigd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit gebruik van deze disclaimer dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SMD.


 

Upload voorwaarden Drenthe.nl

Gebruikersvoorwaarden Website(s) drenthe.nl 
Versie maart 2017

Overwegende dat:

 • Stichting Marketing Drenthe (hierna: ’’SMD’’) als doel heeft bezoekers van Drenthe te informeren over aanwezige faciliteiten en evenementen in de regio, alsmede het vermarkten en promoten van de provincie Drenthe met als doelstelling een vitaal vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreatie te creëren;
 • SMD dit doel bereikt met een Database met kwalitatief hoogstaande en betrouwbare Content uit de provincie Drenthe te openbaren met behulp van Website(s);
 • SMD voor dit doel Gebruikers toestaat om eigen Content te uploaden in de Database met behulp van de inlogmodule, ter bevordering van het aanbod en de actualiteit van de informatie;
 • SMD de Content tevens verder kan verspreiden op andere websites of via andere uitingen;
 • SMD, ter bevordering van de rechtmatigheid van de Content op de Website(s), onderstaande voorwaarden hanteert met betrekking tot het gebruik van de Website(s).

 

      1.Definities

De in deze voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan dit artikel wordt toegekend.

 1. SMD: Stichting Marketing Drenthe, gevestigd aan de Brink 8 in Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04084607 beheerder van de Website(s) en Database.
 2. Content: alle bedrijfsgegevens, evenementen, activiteiten en overige informatie die door Gebruiker wordt geüpload in de Database of anderszins wordt gedeeld met of openbaar wordt gemaakt door SMD, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt begrepen: tekst, scripts, grafische vormgeving, afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties en andere materialen die ingeladen, gecreëerd, bewerkt of anderszins kan worden waargenomen op de Website(s).
 3. Database: de gegevensverzameling van SMD, bestaande uit de Content en alle overige informatie afkomstig van SMD, Gebruikers of derden.
 4. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon en (eind)gebruiker die gebruik maakt van de Website(s) en de inhoud van het bedrijfsprofiel beheert.
 5. Website(s): www.drenthe.nl, al dan niet toekomstige gekoppelde websites, domeinen, apps, interfaces, digitale platformen, uitingsvormen of kanalen, inclusief eventuele aanvullingen, onderdelen en opvolgers daarvan geëxploiteerd door of namens SMD.

2.Algemeen

 1. Op elk gebruik van de Website(s) door Gebruiker zijn deze voorwaarden van toepassing, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend wordt verstaan) ieder gebruik en/of iedere upload of wijziging van Content door Gebruikers op de Website(s). Door gebruik te maken van de mogelijkheid om inhoud te uploaden op de Website(s) is Gebruiker akkoord en gebonden aan deze voorwaarden.
 2. De invoer en het beheer van de Content van Gebruiker in de Database wordt verzorgd door Gebruiker. Toegang is alleen mogelijk door in het bedrijfsprofiel in te loggen via de inlogmodule.
 3. Gebruiker kan een bedrijfsprofiel aanmaken nadat SMD een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd waarmee Gebruiker het profiel kan activeren en gebruiken.
 4. SMD behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een bedrijfsprofiel te weigeren of het bedrijfsprofiel na registratie op te heffen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door gebruik in strijd met deze voorwaarden.
 5. De inloggegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, en Gebruiker zal SMD onmiddellijk waarschuwen bij vermoedens dat het bedrijfsprofiel door derden wordt gebruikt of er anderszins onregelmatigheden zijn.
 6. Gebruiker is te allen tijde volledig en zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van diens inloggegevens en/of bedrijfsprofiel op de Website(s).

3.Upload- en gebruikersvoorwaarden Website(s)

 1. Gebruiker kan via het bedrijfsprofiel Content uploaden op de Website(s), welke aan deze voorwaarden is gebonden.
 2. Gebruiker kan, onder deze voorwaarden ten allen tijde Content toevoegen, wijzigen of verwijderen.
 3. Voor het uploaden van bedrijfsactiviteit(en) door Gebruiker gelden de volgende aanvullende regels:
  1. De bedrijfsactiviteit moet altijd plaatsvinden op de in de Database opgevoerde locatie.
  2. De bedrijfsactiviteit moet minimaal 4 maanden per jaar toegankelijk zijn voor het publiek (het mag wel zo zijn dat de bedrijfsactiviteit bijvoorbeeld alleen op zondagmiddag toegankelijk is voor het publiek). Bezienswaardigheden/monumenten die niet toegankelijk zijn voor het publiek, maar wel toeristisch/cultureel interessant zijn, mogen ook in de Database worden opgevoerd.
  3. Uitzondering op de 2 bovenstaande regels zijn de rubrieken: groepsactiviteit en tours- en tochten.
  4. Het moet voor de bezoeker van de Website(s) duidelijk zijn dat de bedrijfsactiviteit in de door Gebruiker gekozen categorie thuis hoort. Dit kan door een goede introductietekst te schrijven (een hotelbar is nog niet zomaar een café!).
  5. De organisatie van Gebruiker is eigenaar/uitvoerende instantie van de activiteit of heeft nadrukkelijk de toestemming van de eigenaar/uitvoerende instantie om deze bedrijfsactiviteit in de Database te mogen invoeren.
  6. Evenementen en voorstellingen mogen nooit worden gezien als bedrijfsactiviteit en dienen te worden aangemeld als evenement/voorstelling in het daarvoor bedoelde deel van de Database.
  7. Aanmelden in de categorie fietsroutes of wandelroutes is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van SMD. In deze categorieën worden alleen routes geplaatst die door iedereen te lopen/fietsen zijn. Deze routes mogen alleen worden toegevoegd door de eigenaar van de route, wat inhoudt dat de Gebruiker de oprichter, bedenker of exploitant moet zijn van de route of een vergelijkbare relatie heeft met betrekking tot de route.
  8. Activiteiten die alleen in groepsverband mogelijk zijn, mogen alleen worden aangemeld in de categorie ´groepsactiviteiten´.
  9. Alle bedrijfsactiviteiten mogen in principe slechts 1x ingevuld worden per locatie. Gebruiker mag dus niet voor bijvoorbeeld iedere groepsactiviteit een nieuwe bedrijfsactiviteit ‘groepsactiviteiten' aanmaken. Een B&B mag niet nog een tweede keer als hotel opgevoerd worden. De verschillen tussen de activiteiten kan Gebruiker aangeven in de vrij tekstruimte van de bedrijfsactiviteit. Uitzondering: indien Gebruiker compleet verschillende bedrijfsactiviteiten op een locatie aanbiedt is het wel toegestaan om deze bedrijfsactiviteiten op te voeren, bijvoorbeeld als een hotel, een pizzeria en een sterrenrestaurant op dezelfde locatie aangeboden worden. Bij twijfel dient Gebruiker eerst toestemming te vragen aan SMD.
 4. Onder geen beding mag de Content (naar het vrije oordeel van SMD) in strijd zijn met de ‘’nettiquette’’, waaronder in ieder geval wordt verstaan Content dat onjuist, misleidend, diffamerend, pornografisch, gewelddadig, beledigend en/of racistisch is, anderszins een onrechtmatig karakter draagt, in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden of schadelijk voor de regio en/of diens ondernemers kan zijn.  
 5. Gebruiker garandeert SMD dat alle Content, zoals Gebruiker deze kenbaar heeft gemaakt aan of heeft gedeeld met SMD op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan: intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Indien er Content wordt gebruikt waarop rechten van derden rusten, staat Gebruiker garant voor het aanwezig zijn van de juiste toestemmingen, bevoegdheden en/of licenties. Gebruiker vrijwaart SMD voor alle aanspraken en/of schade van derden, uit welke hoofde dan ook wegens vermeende en/of gerechtelijk vastgestelde inbreuken op rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Content door SMD.
 6. Indien naar het vrije oordeel van SMD Content niet aan deze uploadvoorwaarden- en regels voldoet, kan SIDN de Content vrijblijvend en zonder voorafgaande aankondiging aan Gebruiker tijdelijk of permanent blokkeren, wijzigen of verwijderen.
 7. SMD kan bovendien, indien zij van oordeel is dat Gebruiker de voorwaarden heeft geschonden, in overeenstemming met het Notice & Take Down (NTD) beleid informatie over de Gebruiker delen met derden die beweren dat Content inbreuk maakt op rechten van deze derden.

4.Intellectuele eigendom en gebruiksrechten Content SMD

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking op de Website(s) berusten bij SMD of diens licentiegevers, c.q. toeleveranciers.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Gebruiker geüploade of gedeelde Content berusten bij Gebruiker of diens licentiegevers, c.s. toeleveranciers.
 3. SMD verkrijgt door het samenstellen, ordenen en/of gebruiken van de Database op de Website(s) alle mogelijke databankrechten die rusten of in de toekomst komen te rusten op de Database of andere verzameling van Content door SMD. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de Content van de Database op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Indien Gebruiker (delen) van de Database wil gebruiken is schriftelijke toestemming van SMD vereist. SMD kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
 4. Gebruiker verleent SMD een eeuwig durend, overdraagbaar, royalty vrij en wereldwijd gebruiksrecht om de door Gebruiker geüploade of gedeelde Content, inclusief de naam en logo van de organisatie, onafhankelijk van het type kanaal (internet, social media, websites, traditionele media) en onafhankelijk van het type derde, verder te delen, verspreiden en/of te openbaren.
 5. Dit gebruiksrecht van SMD omvat tevens de bevoegdheid om de Content voor commerciële doeleinden te gebruiken en te verspreiden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) de mogelijkheid wordt verstaan om derde partijen geheel of gedeeltelijk toegang tot de Database te verschaffen om delen van de Content te binnen andere websites of omgevingen openbaar te maken of anderszins te exploiteren of gebruiken.
 6. Content kan te allen tijde door Gebruiker binnen het bedrijfsprofiel worden gewijzigd of verwijderd. Het gebruiksrecht van SMD is door Gebruiker eenzijdig te herroepen door dit schriftelijk (per e-mail) aan te geven bij SMD. Het herroepen van het gebruiksrecht brengt in geen enkel geval enige verplichting van SMD mee om eventueel geleden schade te vergoeden, of (voor zover dit binnen de Database niet automatisch wordt verwerkt/gesynchroniseerd) dat SMD gehouden is gebruiksrechten die zijn verleend aan derden te herroepen.

5.Verplichtingen Stichting Marketing Drenthe

 1. SMD spant zich in om de Website(s) zo goed mogelijk weer te geven. Zij garandeert echter niet dat de Website(s) zonder storingen en/of onderbrekingen gaat werken. Zij garanderen evenmin dat de ingevoerde gegevens intact zijn. SMD behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te (laten) voeren en de Website(s) daarbij zo nodig buiten gebruik te stellen.
 2. Hoewel SMD zich inspant om een optimaal gebruik van de Website(s) te realiseren, kan SMD niet garanderen dat de Website(s) gebruikt kunnen worden voor het door Gebruiker beoogde gebruik. Alle diensten worden geleverd op een ‘as is’ basis, waaraan Gebruiker geen rechten kan ontlenen. De Website(s) worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van gegevens.
 3. SMD is niet gehouden tot kosteloos herstel van fouten, welke ook kan plaatsvinden door middel van probleemvermijdende restricties of nieuwe versies/updates.
 4. Gebruiker erkent en accepteert dat SMD niet garandeert dat de Website(s) altijd beschikbaar en bereikbaar zijn en zonder fouten zullen functioneren.
 5. SMD kan de Website(s) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud.
 6. Gebruiker blijft zelf, ondanks eventueel door SMD gemaakte back-ups verantwoordelijk voor de nakoming van alle voor Gebruiker geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen, en SMD is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van Content en is nimmer gehouden tot herstel hiervan.

6.Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 1. Het delen van Content met derden kan mede betrekking hebben op persoonsgegevens van Gebruiker of derden. SMD verwerkt deze persoonsgegevens namens Gebruiker in de hoedanigheid van bewerker. Gebruiker garandeert SMD dat deze persoonsgegevens door SMD gedeeld mogen worden met derden en vrijwaart SMD voor schade uit welke hoofde dan ook in verband met de (mogelijke) inbreuk op privacyrechten van derden.
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd SMD te informeren welke aanpassingen er gewenst of noodzakelijk zijn in verband met het verwerken van persoonsgegevens. SMD zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk hiervoor de benodigde medewerking verlenen.
 3. Opgeslagen Content is en blijft openbaar toegankelijk, met uitzondering van bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot het bedrijfsprofiel, tenzij deze voorwaarden anders bepalen of SMD verplicht is krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak inzicht in de opgeslagen Content te verschaffen.
 4. Gebruiker erkent en aanvaardt dat SMD de opgegeven persoonsgegevens voor het bedrijfsprofiel kan doorgeven aan derden in het kader van (vermeende) inbreuken op deze voorwaarden.
 5. SMD en Gebruiker zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (gerechtelijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

7.Aansprakelijkheid

 1. SMD is, in overeenstemming met deze voorwaarden en de daarin opgenomen vrijwaringen  uitdrukkelijk nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade door de inhoud of het gebruik van de Content die via de Website of de Database door Gebruiker is gegenereerd, geüpload of anderszins wordt gebruikt of gedeeld.
 2. SMD is nooit aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuiste informatie op de Website(s), het niet uitsluitend of niet veilig beschikbaar zijn van de Website(s) of delen daarvan.
 3. SMD is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verlies/verminking van (opgeslagen) Content, inclusief gevolgen van hacking, (D) DOS-aanval, malware of andere vormen van uitval van functionaliteit of cybercrime.
 4. Iedere aansprakelijkheid van SMD voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 5. SMD kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
  1. redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van SMD te laten beantwoorden aan de Overeenkomst;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de geleden schade in het kader van de Overeenkomst;
  3. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de geleden directe schade.
 6. Gebruiker kan alleen aanspraak maken op vergoeding van schade ter zake van een toerekenbare tekortkoming door SMD indien Gebruiker SMD door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel reeds blijvend onmogelijk is.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SMD meldt. Een eventuele actie, uit welke hoofde dan ook en al dan niet in rechte, dient te worden ingesteld binnen 1 (één) maand na het desbetreffende voorval, of nadat Gebruiker bekend had kunnen zijn met het voorval.
 8. De totale aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag wat SMD op haar toeleveranciers kan verhalen of het bedrag gelijk aan het bedrag dat de verzekeraar uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering aan SMD uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoeding gemaximaliseerd tot een bedrag van € 5.000,-.

8.Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

 1. De huidige doelstellingen, rechten en plichten met betrekking tot de Website(s) van SMD, kunnen door SMD overgedragen worden aan een nader aan te wijzen rechtsopvolger, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) combinaties van of samenwerkingsverbanden tussen Stichting Drents Internet Platform, Stichting Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en/of diens rechtsopvolgers of nog op te richten rechtsopvolgers met vergelijkbare doelstellingen worden begrepen, zonder dat voorafgaande toestemming is vereist.

9.Slotbepalingen

 1. SMD behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor bestaande Gebruikers. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in. SMD is niet gehouden Gebruiker te informeren over wijzigingen. 
 2. Indien één of meer van deze bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking ten opzichte van SIDN, tenzij deze schriftelijk door SMD zijn bevestigd.
 4. Het door SMD niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

10.Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. De rechter van het Arrondissement Assen, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Website(s) door Gebruiker.
 2. Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

Upload voorwaarden Drenthe.nl

Gebruikersvoorwaarden Website(s) drenthe.nl
Versie maart 2017


Overwegende dat:

 • Stichting Internetplatform Drenthe (hierna: ‘’Drents Internet Platform’’ of ‘’DIP’’) als doel heeft bezoekers van Drenthe te informeren over aanwezige faciliteiten en evenementen in de regio, alsmede het vermarkten en promoten van de provincie Drenthe met als doelstelling een vitaal vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreatie te creëren;
 • DIP dit doel bereikt met een Database met kwalitatief hoogstaande en betrouwbare Content uit de provincie Drenthe te openbaren met behulp van Website(s);
 • DIP voor dit doel Gebruikers toestaat om eigen Content te uploaden in de Database met behulp van de inlogmodule, ter bevordering van het aanbod en de actualiteit van de informatie;
 • DIP de Content tevens verder kan verspreiden op andere websites of via andere uitingen;
 • DIP, ter bevordering van de rechtmatigheid van de Content op de Website(s), onderstaande voorwaarden hanteert met betrekking tot het gebruik van de Website(s).

 

      1.Definities

De in deze voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan dit artikel wordt toegekend.

 1. DIP: Stichting Internetplatform Drenthe (Drents Internet Platform), gevestigd aan de Weiersstraat 1E in Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01157245, beheerder van de Website(s) en Database.
 2. Content: alle bedrijfsgegevens, evenementen, activiteiten en overige informatie die door Gebruiker wordt geüpload in de Database of anderszins wordt gedeeld met of openbaar wordt gemaakt door DIP, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt begrepen: tekst, scripts, grafische vormgeving, afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties en andere materialen die ingeladen, gecreëerd, bewerkt of anderszins kan worden waargenomen op de Website(s).
 3. Database: de gegevensverzameling van DIP, bestaande uit de Content en alle overige informatie afkomstig van DIP, Gebruikers of derden.
 4. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon en (eind)gebruiker die gebruik maakt van de Website(s) en de inhoud van het bedrijfsprofiel beheert.
 5. Website(s): www.drenthe.nl, al dan niet toekomstige gekoppelde websites, domeinen, apps, interfaces, digitale platformen, uitingsvormen of kanalen, inclusief eventuele aanvullingen, onderdelen en opvolgers daarvan geëxploiteerd door of namens DIP.

2.Algemeen

 1. Op elk gebruik van de Website(s) door Gebruiker zijn deze voorwaarden van toepassing, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend wordt verstaan) ieder gebruik en/of iedere upload of wijziging van Content door Gebruikers op de Website(s). Door gebruik te maken van de mogelijkheid om inhoud te uploaden op de Website(s) is Gebruiker akkoord en gebonden aan deze voorwaarden.
 2. De invoer en het beheer van de Content van Gebruiker in de Database wordt verzorgd door Gebruiker. Toegang is alleen mogelijk door in het bedrijfsprofiel in te loggen via de inlogmodule.
 3. Gebruiker kan een bedrijfsprofiel aanmaken nadat DIP een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd waarmee Gebruiker het profiel kan activeren en gebruiken.
 4. DIP behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een bedrijfsprofiel te weigeren of het bedrijfsprofiel na registratie op te heffen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door gebruik in strijd met deze voorwaarden.
 5. De inloggegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, en Gebruiker zal DIP onmiddellijk waarschuwen bij vermoedens dat het bedrijfsprofiel door derden wordt gebruikt of er anderszins onregelmatigheden zijn.
 6. Gebruiker is te allen tijde volledig en zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van diens inloggegevens en/of bedrijfsprofiel op de Website(s).

3.Upload- en gebruikersvoorwaarden Website(s)

 1. Gebruiker kan via het bedrijfsprofiel Content uploaden op de Website(s), welke aan deze voorwaarden is gebonden.
 2. Gebruiker kan, onder deze voorwaarden ten allen tijde Content toevoegen, wijzigen of verwijderen.
 3. Voor het uploaden van bedrijfsactiviteit(en) door Gebruiker gelden de volgende aanvullende regels:
  1. De bedrijfsactiviteit moet altijd plaatsvinden op de in de Database opgevoerde locatie.
  2. De bedrijfsactiviteit moet minimaal 4 maanden per jaar toegankelijk zijn voor het publiek (het mag wel zo zijn dat de bedrijfsactiviteit bijvoorbeeld alleen op zondagmiddag toegankelijk is voor het publiek). Bezienswaardigheden/monumenten die niet toegankelijk zijn voor het publiek, maar wel toeristisch/cultureel interessant zijn, mogen ook in de Database worden opgevoerd.
  3. Uitzondering op de 2 bovenstaande regels zijn de rubrieken: groepsactiviteit en tours- en tochten.
  4. Het moet voor de bezoeker van de Website(s) duidelijk zijn dat de bedrijfsactiviteit in de door Gebruiker gekozen categorie thuis hoort. Dit kan door een goede introductietekst te schrijven (een hotelbar is nog niet zomaar een café!).
  5. De organisatie van Gebruiker is eigenaar/uitvoerende instantie van de activiteit of heeft nadrukkelijk de toestemming van de eigenaar/uitvoerende instantie om deze bedrijfsactiviteit in de Database te mogen invoeren.
  6. Evenementen en voorstellingen mogen nooit worden gezien als bedrijfsactiviteit en dienen te worden aangemeld als evenement/voorstelling in het daarvoor bedoelde deel van de Database.
  7. Aanmelden in de categorie fietsroutes of wandelroutes is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van DIP. In deze categorieën worden alleen routes geplaatst die door iedereen te lopen/fietsen zijn. Deze routes mogen alleen worden toegevoegd door de eigenaar van de route, wat inhoudt dat de Gebruiker de oprichter, bedenker of exploitant moet zijn van de route of een vergelijkbare relatie heeft met betrekking tot de route.
  8. Activiteiten die alleen in groepsverband mogelijk zijn, mogen alleen worden aangemeld in de categorie ´groepsactiviteiten´.
  9. Alle bedrijfsactiviteiten mogen in principe slechts 1x ingevuld worden per locatie. Gebruiker mag dus niet voor bijvoorbeeld iedere groepsactiviteit een nieuwe bedrijfsactiviteit ‘groepsactiviteiten' aanmaken. Een B&B mag niet nog een tweede keer als hotel opgevoerd worden. De verschillen tussen de activiteiten kan Gebruiker aangeven in de vrij tekstruimte van de bedrijfsactiviteit. Uitzondering: indien Gebruiker compleet verschillende bedrijfsactiviteiten op een locatie aanbiedt is het wel toegestaan om deze bedrijfsactiviteiten op te voeren, bijvoorbeeld als een hotel, een pizzeria en een sterrenrestaurant op dezelfde locatie aangeboden worden. Bij twijfel dient Gebruiker eerst toestemming te vragen aan DIP.
 4. Onder geen beding mag de Content (naar het vrije oordeel van DIP) in strijd zijn met de ‘’nettiquette’’, waaronder in ieder geval wordt verstaan Content dat onjuist, misleidend, diffamerend, pornografisch, gewelddadig, beledigend en/of racistisch is, anderszins een onrechtmatig karakter draagt, in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden of schadelijk voor de regio en/of diens ondernemers kan zijn.  
 5. Gebruiker garandeert DIP dat alle Content, zoals Gebruiker deze kenbaar heeft gemaakt aan of heeft gedeeld met DIP op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan: intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Indien er Content wordt gebruikt waarop rechten van derden rusten, staat Gebruiker garant voor het aanwezig zijn van de juiste toestemmingen, bevoegdheden en/of licenties. Gebruiker vrijwaart DIP voor alle aanspraken en/of schade van derden, uit welke hoofde dan ook wegens vermeende en/of gerechtelijk vastgestelde inbreuken op rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Content door DIP.
 6. Indien naar het vrije oordeel van DIP Content niet aan deze uploadvoorwaarden- en regels voldoet, kan SIDN de Content vrijblijvend en zonder voorafgaande aankondiging aan Gebruiker tijdelijk of permanent blokkeren, wijzigen of verwijderen.
 7. DIP kan bovendien, indien zij van oordeel is dat Gebruiker de voorwaarden heeft geschonden, in overeenstemming met het Notice & Take Down (NTD) beleid informatie over de Gebruiker delen met derden die beweren dat Content inbreuk maakt op rechten van deze derden.

4.Intellectuele eigendom en gebruiksrechten Content DIP

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking op de Website(s) berusten bij DIP of diens licentiegevers, c.q. toeleveranciers.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Gebruiker geüploade of gedeelde Content berusten bij Gebruiker of diens licentiegevers, c.s. toeleveranciers.
 3. DIP verkrijgt door het samenstellen, ordenen en/of gebruiken van de Database op de Website(s) alle mogelijke databankrechten die rusten of in de toekomst komen te rusten op de Database of andere verzameling van Content door DIP. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de Content van de Database op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Indien Gebruiker (delen) van de Database wil gebruiken is schriftelijke toestemming van DIP vereist. DIP kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
 4. Gebruiker verleent DIP een eeuwig durend, overdraagbaar, royalty vrij en wereldwijd gebruiksrecht om de door Gebruiker geüploade of gedeelde Content, inclusief de naam en logo van de organisatie, onafhankelijk van het type kanaal (internet, social media, websites, traditionele media) en onafhankelijk van het type derde, verder te delen, verspreiden en/of te openbaren.
 5. Dit gebruiksrecht van DIP omvat tevens de bevoegdheid om de Content voor commerciële doeleinden te gebruiken en te verspreiden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) de mogelijkheid wordt verstaan om derde partijen geheel of gedeeltelijk toegang tot de Database te verschaffen om delen van de Content te binnen andere websites of omgevingen openbaar te maken of anderszins te exploiteren of gebruiken.
 6. Content kan te allen tijde door Gebruiker binnen het bedrijfsprofiel worden gewijzigd of verwijderd. Het gebruiksrecht van DIP is door Gebruiker eenzijdig te herroepen door dit schriftelijk (per e-mail) aan te geven bij DIP. Het herroepen van het gebruiksrecht brengt in geen enkel geval enige verplichting van DIP mee om eventueel geleden schade te vergoeden, of (voor zover dit binnen de Database niet automatisch wordt verwerkt/gesynchroniseerd) dat DIP gehouden is gebruiksrechten die zijn verleend aan derden te herroepen.

5.Verplichtingen Drents Internet Platform

 1. DIP spant zich in om de Website(s) zo goed mogelijk weer te geven. Zij garandeert echter niet dat de Website(s) zonder storingen en/of onderbrekingen gaat werken. Zij garanderen evenmin dat de ingevoerde gegevens intact zijn. DIP behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te (laten) voeren en de Website(s) daarbij zo nodig buiten gebruik te stellen.
 2. Hoewel DIP zich inspant om een optimaal gebruik van de Website(s) te realiseren, kan DIP niet garanderen dat de Website(s) gebruikt kunnen worden voor het door Gebruiker beoogde gebruik. Alle diensten worden geleverd op een ‘as is’ basis, waaraan Gebruiker geen rechten kan ontlenen. De Website(s) worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van gegevens.
 3. DIP is niet gehouden tot kosteloos herstel van fouten, welke ook kan plaatsvinden door middel van probleemvermijdende restricties of nieuwe versies/updates.
 4. Gebruiker erkent en accepteert dat DIP niet garandeert dat de Website(s) altijd beschikbaar en bereikbaar zijn en zonder fouten zullen functioneren.
 5. DIP kan de Website(s) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud.
 6. Gebruiker blijft zelf, ondanks eventueel door DIP gemaakte back-ups verantwoordelijk voor de nakoming van alle voor Gebruiker geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen, en DIP is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van Content en is nimmer gehouden tot herstel hiervan.

6.Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 1. Het delen van Content met derden kan mede betrekking hebben op persoonsgegevens van Gebruiker of derden. DIP verwerkt deze persoonsgegevens namens Gebruiker in de hoedanigheid van bewerker. Gebruiker garandeert DIP dat deze persoonsgegevens door DIP gedeeld mogen worden met derden en vrijwaart DIP voor schade uit welke hoofde dan ook in verband met de (mogelijke) inbreuk op privacyrechten van derden.
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd DIP te informeren welke aanpassingen er gewenst of noodzakelijk zijn in verband met het verwerken van persoonsgegevens. DIP zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk hiervoor de benodigde medewerking verlenen.
 3. Opgeslagen Content is en blijft openbaar toegankelijk, met uitzondering van bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot het bedrijfsprofiel, tenzij deze voorwaarden anders bepalen of DIP verplicht is krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak inzicht in de opgeslagen Content te verschaffen.
 4. Gebruiker erkent en aanvaardt dat DIP de opgegeven persoonsgegevens voor het bedrijfsprofiel kan doorgeven aan derden in het kader van (vermeende) inbreuken op deze voorwaarden.
 5. DIP en Gebruiker zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (gerechtelijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

7.Aansprakelijkheid

 1. DIP is, in overeenstemming met deze voorwaarden en de daarin opgenomen vrijwaringen  uitdrukkelijk nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade door de inhoud of het gebruik van de Content die via de Website of de Database door Gebruiker is gegenereerd, geüpload of anderszins wordt gebruikt of gedeeld.
 2. DIP is nooit aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuiste informatie op de Website(s), het niet uitsluitend of niet veilig beschikbaar zijn van de Website(s) of delen daarvan.
 3. DIP is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verlies/verminking van (opgeslagen) Content, inclusief gevolgen van hacking, (D) DOS-aanval, malware of andere vormen van uitval van functionaliteit of cybercrime.
 4. Iedere aansprakelijkheid van DIP voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 5. DIP kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
  1. redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van DIP te laten beantwoorden aan de Overeenkomst;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de geleden schade in het kader van de Overeenkomst;
  3. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de geleden directe schade.
 6. Gebruiker kan alleen aanspraak maken op vergoeding van schade ter zake van een toerekenbare tekortkoming door DIP indien Gebruiker DIP door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel reeds blijvend onmogelijk is.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DIP meldt. Een eventuele actie, uit welke hoofde dan ook en al dan niet in rechte, dient te worden ingesteld binnen 1 (één) maand na het desbetreffende voorval, of nadat Gebruiker bekend had kunnen zijn met het voorval.
 8. De totale aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag wat DIP op haar toeleveranciers kan verhalen of het bedrag gelijk aan het bedrag dat de verzekeraar uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering aan DIP uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoeding gemaximaliseerd tot een bedrag van € 5.000,-.

8.Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

 1. De huidige doelstellingen, rechten en plichten met betrekking tot de Website(s) van DIP, kunnen door DIP overgedragen worden aan een nader aan te wijzen rechtsopvolger, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) combinaties van of samenwerkingsverbanden tussen Stichting Drents Internet Platform, Stichting Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en/of diens rechtsopvolgers of nog op te richten rechtsopvolgers met vergelijkbare doelstellingen worden begrepen, zonder dat voorafgaande toestemming is vereist.

9.Slotbepalingen

 1. DIP behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor bestaande Gebruikers. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in. DIP is niet gehouden Gebruiker te informeren over wijzigingen. 
 2. Indien één of meer van deze bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking ten opzichte van SIDN, tenzij deze schriftelijk door DIP zijn bevestigd.
 4. Het door DIP niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

10.Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. De rechter van het Arrondissement Assen, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Website(s) door Gebruiker.
 2. Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

 

 

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de leukste tips en inspiratie uit de Oerprovincie van Nederland.

Schrijf je in!